Koshi No Yuki Tsubaki “Hana” Junmai Ginjo 越乃雪樁 花 純米吟醸 (720ml)
N.V.
720ml
HKD 
150
HKD 
108
Add
BASIC
TASTE
RATINGS
Wine Type:
Sake
Varietal:
wine grape image
Japanese Rice
Region, Subregion, Country:
wine grape image
Junmai Ginjo, Japan
Winery:
Koshi No Yuki Tsubaki
There is no rating for this detail
×